Welcome to 50 years of Thai Psychology history!

People

แต่ละคนคือผู้มีส่วนร่วมทำให้ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการศึกษา ชื่อเสียงของภาควิชาจิตวิทยาได้รับการสร้างขึ้นบนหลักการของความเป็นเลิศและพวกเรายังคงรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำงานและ/หรือเรียนที่นี่ นี่เป็นเพียงบางส่วนของหลาย ๆ คนที่มีส่วนทำให้ความสำเร็จของเราเป็นที่รู้จักในวงการจิตวิทยา เราสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาที่นี่ล้วนมีส่วนร่วมในการทำผลงานโดดเด่นแก่มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ และผลงานอื่นๆ ของเขาที่ปรากฏนั้นยังช่วยให้เราเห็นถึงบุคคลที่กระทำเพื่อความสำเร็จโดยรวมในนามของภาควิชาจิตวิทยา ในแง่มุมของการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ การเป็นนักจิตวิทยาที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ รวมถึงการมีจิตอาสาเพื่อสังคมตามเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ว่า "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน" ขณะนี้เรากำลังติดต่อกับทุกคนเพื่อที่จะร่วมกันย้อนประวัติศาสตร์การเดินทางไกลของจิตวิทยา ธรรมศาสตร์ ซึ่งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องในวาระครบรอบครึ่งศตวรรษของการสถาปนา.

Our Impact

เราเป็นผู้ที่ริเริ่มบุกเบิกการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยทางจิตวิทยาให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะเราเล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจากศาสตร์จิตวิทยาอันจะสร้างผลกระทบในทางที่ดีให้เกิดขึ้นต่อสังคมไทยที่เต็มไปด้วยปัญหาของบุคคลที่มีอยู่อย่างมากมายนานัปการ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกๆ ทศวรรษมีความแตกต่าง ทำให้ต้องมีกระบวนการพัฒนาในเชิงวิชาการเพื่อก้าวทันสภาพการณ์ของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ อนึ่ง ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีปรัชญาก่อตั้งขึ้นบนหลักการของความเป็นเลิศ ความเสมอภาค และโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ดังที่ผู้ประศาสน์การของมหาวิทยาลัย (ดร.ปรีดี พนมยงค์) ได้สร้างเจตจำนงของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นโดยอุปมาการให้การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเสมือนบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎร ภาควิชาจิตวิทยาเปิดในปี 1964 มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวนสิบกว่าคน ทว่าในช่วงระยะเวลาเพียง 50 ปีเราได้กลายเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำทางจิตวิทยาของประเทศไทย ที่ได้ผลิตบุคลากรทางจิตวิทยาสู่สังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศตั้งแต่ 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนในสังคมไทยมีสุขภาวะทางจิตที่ดีขึ้น และเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปสู่ระดับโลกอีกด้วย.

Going Global

ในเวลาเพียง 50 ปี ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขับเคลื่อนมาถึงในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก อันเนื่องด้วยรากฐานความเป็นเลิศของการเรียนการสอนที่มีโครงสร้างเป็นระบบ อีกทั้งยังเน้นให้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อประโยชน์ของสังคม ภาควิชาของเราได้มีการแลกเปลี่ยนผู้สอนจากต่างประเทศ และเปิดสอนวิชาใหม่ๆ ที่น่าสนใจโดยให้ผู้เรียนได้เรียนกับชาวต่างชาติที่รับเชิญมาบรรยายเนื้อหาโดยตรง ล่าสุดเช่น วิชา Music Therapy ฯลฯ อีกทั้งการให้ทุนไปศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่สนใจ ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น เราใช้เวลากว่า 50 ปีในการรวบรวมความคิดที่เป็นรากฐานสำคัญ พร้อมทั้งกระตุ้นความคิดความเข้าใจทางวิชาการให้เกิดขึ้นแก่สังคม เพื่อกระทำการบรรลุเป้าหมายของการศึกษาคือ นำผลประโยชน์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดกับสังคมรวมถึงปรับเปลี่ยนความเข้าใจบนโลกที่เราอยู่ได้อย่างถูกต้อง ครบรอบปีที่ 50 นี้เป็นโอกาสที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของเรา ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเราและร่วมเฉลิมฉลองในอนาคตของเรา ... และนี่คือบางส่วนของเหตุการณ์สำคัญในปีที่ครบรอบของเรา (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาควิชาจิตวิทยาในสิ่งพิมพ์ครบรอบ)


Get in touch!

อัพเดทข้อมูลล่าสุดจากเราได้ที่นี่!
share the stories
คุณสามารถทวีตกับเราได้ที่นี่!
join tag "#psytu50"
ดูความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่นี่!
watch our channel